# نارنجی_نوشت
درخــــت توامــ..!کــآجی کــهنه که رویــآ هآیش را بر دوش می کشــدهر بآر ک از کــنآرم می گذریـ ،ســآیه ام بیشــــتر مـی شود..!سآلگرد دمنتوری شدنم مبآرک..!+++متفاوت برگشتم...! خیلی چیزا عوض میشه! ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 48 بازدید